Hammerstadsgate 19 - leiligheter

Ham­mer­stads­gate 19 — 2.etasje med ter­ras­se. Utleid!

Leilighet med terrasse.
Hammerstadsgate 19, 2. etasje leilighet H0201

Pris: 8500.- kr. pr. måned
Ca. 70 kvm.
Ledig fra 1. august

8500,- per måned

Ham­mer­stads­gate 19, 2815 Gjøvik

Ledig fra 1. august

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Ton­gjor­det
Are­al ca. 70 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Belig­gen­het

Sen­tral belig­gen­het i for­hold til NTNU og Gjø­vik sentrum.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten er roms­lig og har en spen­nen­de plan­løs­ning. Den inne­hol­der kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue, roms­lig stue, et roms­lig sove­rom med gar­de­ro­be. Det er også et rom til i lei­lig­he­ten som kan bru­kes til kon­tor. Bad med dusj­ka­bi­nett og toa­lett. Lei­lig­he­ten har også en ter­ras­se som går ut fra stuen.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU, noen få minut­ters spa­ser­tur til Kas­per­går­den som har diver­se butik­ker og café. Fle­re mat­bu­tik­ker, apo­tek og ben­sin­sta­sjon i sam­me områ­de. Ca 1 km til Gjø­vik sen­trum, med tog­for­bin­del­se til Oslo. Gode buss­for­bin­del­ser like ved lei­lig­he­ten. Par­ke­rings­mu­lig­he­ter til bil.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.