Moderne leilighet i sentrum med to soverom og balkong. UTLEID!

Moderne leilighet med tre soverom.
Trondhjemsvegen 11D, 2. etasje

Pris: kr. 11.900.- per måned
Ca. 58 kvm.
Ledig fra 15. juni

Leilighet i sentrum med to soverom

Leilighet i sentrum med to soverom
Bakkegata 11a - 2. etasje

Pris: 9400.- kr. per. måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. juli

Leilighet i sentrum med to soverom.

Leilighet i sentrum med to soverom.
Hovdevegen 4A leilighet i 2. etasje

Pris: 10.200.- kr. per. måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli

Leilighet i sentrum med to soverom og nær NTNU. UTLEID!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Hovdevegen 4A leilighet i 1. etasje

Pris: 9.600.- kr. per. måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. juli

Leilighet med et soverom og balkong nær NTNU. UTLEID!

Leilighet nær NTNU med et soverom og balkong
Hammerstadsgate 17B - 1. etasje

Pris: 8.900.- kr. per. måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. juli.

Moderne leilighet med et soverom. UTLEID!

Leilighet med et soverom
Østre Totenveg 107- 1. etasje

Pris: 5900.- kr. per. måned
Ca. 35 kvm.
Ledig fra 1. juli .

Moderne leilighet med to soverom. UTLEID!

Ny moderne leilighet med to soverom.
Østre Totenveg 107, 1. etasje

Pris: kr. 11.900.- per måned
Ca. 69 kvm.
Ledig fra 1. juli

Leilighet med to soverom og balkong nær NTNU. UTLEID!

Leilighet med to soverom nær NTNU.
Hammerstadsgate 17A, 2. etasje

Pris: kr. 10.200.- per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli.

Moderne leilighet med to soverom i sentrum og nær NTNU. UTLEID!

Moderne leilighet med to soverom i sentrum og nær NTNU
Øvre Torvgate 9.

Pris: 11.900.- kr. per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juni

Leilighet i Nordbyen med fire soverom og balkong

Leilighet med fire soverom og balkong.
Nerbyvegen 2, 1 etasje

Pris: kr. 11.900.- per måned
Ca. 95 kvm.
Ledig fra 1. juli

Leilighet med to soverom og veranda.

Leilighet med to soverom og veranda.
Nerbyvegen 2, 2 etasje

Pris: kr. 9.900.- per måned
Ca. 70 kvm.
Ledig fra 1. juni

Moderne leilighet med tre soverom, midt i sentrum med balkong og heis. UTLEID!

Moderne leilighet med tre soverom, midt i sentrum med balkong og heis.
Trondhjemsvegen 11D, 2. etasje

Pris: kr. 16.000.- per måned
Ca. 90 kvm.
Ledig fra 1. mai

Leiligheter/hybler

Bak­ke Eien­dom har utleie av lei­lig­he­ter både på Gjø­vik og Dokka.

Stort Utvalg!

Vi har stort utvalg av hyb­ler, lei­lig­he­ter og ene­bo­li­ger — i alt ca 90 enhe­ter hoved­sa­ke­lig i Gjø­vik, samt noe i Dok­ka. Vi har også sen­tra­le nærings­lo­ka­ler og kon­to­rer på Gjø­vik. Våre lei­lig­he­ter og nærings­lo­ka­ler er i for­skjel­li­ge stør­rel­ser og pris­klas­ser, med sen­tral belig­gen­het til sen­trum og NTNU.

Utleie

Våre boli­ger blir i all hoved­sak annon­sert på Finn.no. Vi arran­ge­rer vis­ning på samt­li­ge ledi­ge enhe­ter, både for at poten­si­el­le leie­ta­ke­re skal få god kjenn­skap til objek­tet de øns­ker å leie og at vi skal møte alle aktu­el­le leie­ta­ke­re. Det er stor kon­kur­ran­se om de bes­te boli­ge­ne og vi anbe­fa­ler der­for at alle som er inter­es­sert etter vis­nin­gen, tar kon­takt med oss og beskri­ver litt om seg selv, hva en job­ber med/studerer og even­tu­el­le refe­ran­ser fra tid­li­ge­re leie­for­hold. Det gjør at det blir enk­le­re for oss å gjø­re et valg etter visningen.

Her er våre lei­lig­he­ter på Gjøvik:

Her er våre lei­lig­he­ter på Dokka:

Få e‑postvarsel

Send oss en mail og for­tell hvil­ken type lei­lig­het du øns­ker. Vi sen­der deg en e‑post til­ba­ke når vi har en lei­lig­het som pas­ser ditt behov. bakkeeiendom@gmail.com

Depo­si­tum eller garanti?

Vi i Bak­ke Eien­dom Utleie kre­ver en sik­ker­het på tre måne­ders hus­leie. Den mest van­li­ge sik­ker­he­ten er depo­si­tums­kon­to i en bank. Hos oss kan du vel­ge å opp­ret­te en ordi­nær depo­si­tums­kon­to i DNB eller en leie­ga­ran­ti som beta­les som et engangsbeløp.

Sik­ker­het

Nor­mal arbeids­tid i Bak­ke Eien­dom Utleie er 08.00 — 16.00 man­dag — fre­dag. Leie­ta­ker plik­ter å gjø­re det som man med rime­lig­het kan kre­ves for å avver­ge øko­no­misk tap for utlei­er som føl­ge av akutt skade.

Brann: Hvis det begyn­ner å bren­ne må du sør­ge for at alle som opp­hol­der seg i boli­gen kom­mer seg trygt ut. Lukk dører og vin­du­er. Ring 110 Der­som bran­nen ikke har blitt for stor, for­søk å slok­ke med brannslan­ge eller brannslokke­ap­pa­rat. Du må ald­ri utset­te deg selv for fare!

Fel­les fasi­li­te­ter for leietakere

I Lunds­gate 20 er det instal­lert sola­ri­um, bad­stue og trim­rom. Det­te kan benyt­tes av alle leie­ta­ke­re mot et årlig leie­be­løp på 950.- kro­ner. For mer infor­ma­sjon ta kon­takt med oss.