Hammerstadsgate 19 - leiligheter

Ham­mer­stads­gate 19

Leilighet med gunstig beliggenhet med gangavstand til NTNU.
Hammerstadsgate 19 leilighet H001

Pris: 6.000 kr. pr. måned.
Ca. 25 kvm
Ledig fra 1. mars

6000,-/mnd

Ham­mer­stads­gate 19, 2815 Gjøvik
Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Ton­gjor­det
Are­al 25 m2 Antall rom 1
Eta­sje 2. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beligg­hen­het

Sen­tral belig­gen­het i for­hold til NTNU og Gjø­vik sentrum.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten har en egen inn­gang med en egen liten bal­kong uten­for inn­gan­gen. Lei­lig­he­ten har en entré/gang, kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue.
Guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU, noen få minut­ters spa­ser­tur til Kas­per­går­den som har diver­se butik­ker og café. Fle­re mat­bu­tik­ker, apo­tek og ben­sin­sta­sjon i sam­me områ­de. Ca 1 km til Gjø­vik sen­trum, med tog­for­bin­del­se til Oslo. Gode buss­for­bin­del­ser like ved leiligheten.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi skal ha vis­ning på lei­lig­he­ten. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, vi sen­der deg mail til­ba­ke når det blir visning.