Lei­lig­het med et sove­rom bal­kong og egen inn­gang. UTLEID!

Koselig leilighet med egen balkong.
Hammerstadsgate 19, 2. etasje

Pris: 6.500.- kr. per måned
Ca. 40 kvm.
Ledig fra 1. august / 1. september

6.500,- per måned

Ham­mer­stads­gate 19, 2815 Gjøvik

Kan være ledig fra 1. august / 1. september

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Ton­gjor­det
Are­al ca. 40 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 2. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Belig­gen­het

Sen­tral belig­gen­het i for­hold til NTNU og Gjø­vik sentrum.

Beskri­vel­se

Det­te er en kose­lig lei­lig­het med en god plan­løs­ning. Den inne­hol­der kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue, sove­rom med gar­de­ro­be og et bad med varme­ka­bel og opp­legg for vaske­ma­skin. Lei­lig­he­ten har også en bal­kong rett uten­for inngangspartiet.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU, noen få minut­ters spa­ser­tur til Kas­per­går­den som har diver­se butik­ker og café. Fle­re mat­bu­tik­ker, apo­tek og ben­sin­sta­sjon i sam­me områ­de. Ca 1 km til Gjø­vik sen­trum, med tog­for­bin­del­se til Oslo. Gode buss­for­bin­del­ser like ved lei­lig­he­ten. Par­ke­rings­mu­lig­he­ter til bil.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Garasje/Parkering

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i lei­en, ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken lei­lig­het du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar til­ba­ke. Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie.

Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkelt­vis­nin­ger. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.