Kose­lig lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom og nær NTNU. UTLEID!

Leilighet i sentrum med et soverom og nær NTNU.
Hovdevegen 4A leilighet H0202

Pris: 9.100.- kr. pr. måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. september / 1. oktober

Kr. 9.100,- /mnd;

Hov­de­ve­gen 4A, H0202, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. sep­tem­ber / 1. oktober

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 55 m2 Antall rom 1
Eta­sje 2. eta­sje Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2 eta­sjen i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av entre, bad, et sove­rom og kjøk­ken­krok i åpen løs­ning mot stue. Entre inne­hol­der et prak­tisk gar­de­robe­skap. Bad med lyse fli­ser, til­pas­set plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Stort sove­rom med gar­de­robe­skap. Bil­de­ne er fra en annen lei­lig­het i går­den, men far­ge­ne og utfø­rel­sen på lei­lig­he­ten er lik.

En stor og roms­lig bod i kjel­ler­eta­sjen hører med til lei­lig­he­ten. Vi har også et vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne om det er behov for det. Der er det også mulig­het for å set­te sin egne opp­vask­ma­skin og tørke­trom­mel om man vil ha den plas­sen ledig på badet i leiligheten.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­nin

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.