Lei­lig­het med et sove­rom i sen­trum og nær NTNU

Leilighet i sentrum med et soverom.
Hovdevegen 4A leilighet H0202

Pris: 9.800.- kr. per. måned
Ca. 50 kvm.
Ledig fra 9. august

Kr. 9.800,- per måned.

Hov­de­ve­gen 4A, 2821 Gjøvik

Ledig fra 9. august 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 50 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

 

Beskri­vel­se

Den­ne sjar­me­ren­de lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av roms­lig entre, bad, et sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Entre inne­hol­der et prak­tisk gar­de­ro­be med god plass. Bad med lyse fli­ser, til­pas­set plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Sove­rom med gar­de­robe­skap. Til lei­lig­he­ten føl­ger også en bod som lig­ger i under­eta­sjen. Vi har også et vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne. Der er det også mulig­het for å set­te sin egne vask­ma­skin og tørke­trom­mel om man ikke øns­ker å ha den på badet i lei­lig­he­ten. Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på som­mer­en. Bil­de­ne er fra en lei­lig­het i sam­me gård, likt opp­bygd med far­ger og type løs­ning — fle­re bil­der kommer.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le, Gjø­vik Sko­le og Gjø­vik Barne­hage, og butik­ker. Kort avstand til NTNU og til sen­trum. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer en par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get, ellers gate­par­ke­ring etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.