Lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom. UTLEID!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Hovdevegen 4A leilighet i 2. etasje

Pris: 9.100.- kr. per. måned
Ca. 65 kvm.
Ledig fra 1. juli

Kr. 9.100,- per måned.

Hov­de­ve­gen 4A, H0201, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 65 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Den­ne sjar­me­ren­de lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av entre, bad, to sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Entre inne­hol­der et prak­tisk gar­de­robe­skap. Bad med lyse fli­ser, til­pas­set plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Sove­rom­me­ne med garderobeskap.

Til lei­lig­he­ten føl­ger også en roms­lig bod som lig­ger i kjel­ler­eta­sjen. Vi har også et vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne. Der er det også mulig­het for å set­te sin egne opp­vask­ma­skin og tørke­trom­mel om man ikke øns­ker å ha den på badet i leiligheten.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le (Gjø­vik Sko­le og Gjø­vik Barne­hage) og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer en egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get, ellers er det gate­par­ke­ring etter gjel­den­de bestem­mel­ser i området.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et godt svar tilbake.