Lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom. UTLEID!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Bakkegata 11A, 2. etasje

Pris: 9.100.- kr. per måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 15. oktober

9.100,- per måned.

Bakke­gata 11A,
2821 Gjø­vik

Ledig fra 1. oktober.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 55 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til de fles­te fasi­li­te­ter, butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. Nær­he­ten til NTNU, CC Mar­ten og gågata i umid­del­bar nærhet.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. eta­sje, i en godt ved­li­ke­holdt bolig midt i sen­trum. Den inne­hol­der eget kjøk­ken, stor stue og to soverom.

Boli­gen leies ut umøblert.

Lei­lig­he­ten lig­ger noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og cafér. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken lei­lig­het du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar til­ba­ke. Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie.

Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.