Lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom og nær NTNU. UTLEID!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Hovdevegen 4A leilighet i 1. etasje

Pris: 9.600.- kr. per. måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. juli

Kr. 9.600,- per måned.

Hov­de­ve­gen 4A,  2821 Gjø­vik Ledig fra 1. juli 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 55 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

 

Vel­kom­men til Hov­de­ve­gen 4a

Den­ne  lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av entre, bad, to sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Entre inne­hol­der et prak­tisk gar­de­robe­skap. Bad med lyse fli­ser, til­pas­set plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Sove­rom­me­ne med gar­de­robe­skap. Til lei­lig­he­ten føl­ger også en roms­lig bod som lig­ger i kjel­ler­eta­sjen. Vi har også et vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne. Der er det også mulig­het for å set­te sin egne opp­vask­ma­skin og tørke­trom­mel om man ikke øns­ker å ha den på badet i lei­lig­he­ten. Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Nær­het til NTNU ca 10. min gan­ge. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le (Gjø­vik Sko­le og Gjø­vik Barne­hage) og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Mulig­het for par­ke­ring av en bil rett uten­for byg­get, ellers er det gate­par­ke­ring etter gjel­den­de bestem­mel­ser i området.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken lei­lig­het du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.