Dokka

Lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom på Dok­ka. UTLEID!

Leilighet i 2. etasje i sentrum av Dokka, med to soverom
Parkgata 2B Apotekgården

Pris: 8.400.- kr. per. måned
Ca. 65 kvm.
Ledig fra 1. juli 2021

8.400,- per måned.

Park­gata 2B — 2. etasje

Ledig fra 1. juli 2021.

Kom­mu­ne Nord­re Land Bydel Sen­trum
Are­al ca. 65 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Dok­ka. Boli­gen består av en stor stue med utgang til flott ter­ras­se med gode sol­for­hold. Kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue, med god skap­plass. Roms­li­ge og lyse sove­rom med gar­de­ro­be, ven­der ut mot rolig gate. Pent flis­lagt bad med varme­kab­ler, toa­lett, dusj og ser­vant med under­skap. Mulig­het for vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad. 

Lei­lig­he­ten har sto­re vin­dus­fla­ter som gir godt med lys inn i lei­lig­he­ten som gjør den lys og trivelig.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Dok­ka sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med gode bussforbindelser.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Det fin­nes par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avta­le. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkeltvisninger.