Lei­lig­het i sen­trum med tre sove­rom og bal­kong. UTLEID!

Leilighet i sentrum med tre soverom og balkong.
Storgata 18B

Pris: kr. 11.900. pr. måned
Ca. 90 kvm.
Ledig fra 1. januar 2021
Kan være ledig fra 1. desember!

11.900,- per måned.

Stor­gata 18A, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. janu­ar 2021

Kan være ledig fra 1. desember!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 90 m2 Antall rom 3
Eta­sje u‑etasje Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i under­eta­sjen i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot en stor stue. Kjøk­ken­inn­red­ning har god skap­plass og den har inte­grert opp­vask­ma­skin. Tre sove­rom med gar­de­robe­skap på alle rom. Lyst bad med fli­ser og varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er som gjør lei­lig­he­ten lys og tri­ve­lig. Fra stu­en er det utgang til bal­kong som ven­der ut mot Gjø­vik gård. Egen bod inne i leiligheten.

Bil­de­ne på den­ne annon­sen er fra en annen lei­lig­het i sam­me bygg, men viser stan­dar­den. Lei­lig­he­ten må ses.

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smittevern.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.