Lei­lig­het nær NTNU med to sove­rom og veran­da. UTLEID!

Leilighet med to soverom nær NTNU.
Lundsgate 20, 1. etasje

Pris: kr. 10.400.- per måned
Ca. 55 kvm.
Kan være ledig fra 1. mai. Ta kontakt!

Kr. 10.400,- per måned.

Lunds­gate 20, 2815 Gjøvik

Kan være ledig fra 1. mai — ta kontakt!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 55 m2 Antall rom 2
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i en bygård som består av fem lei­lig­he­ter og lig­ger i et stil­le og rolig områ­de på Ton­gjor­det. Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg. Kose­lig lei­lig­het med veran­da ut mot hagen i et vel­holdt bygg med flott hage til bruk for alle leie­ta­ker­ne i bygår­den. Lei­lig­he­ten består av stue, kjøk­ken, toalett/bad og to soverom.

Det er fel­les vaske­rom i kjel­ler­eta­sjen til bruk for leie­ta­ker­ne i byg­get. Her er det egen plass til vaske­ma­skin og tørketrommel.

I under­eta­sjen er det instal­lert et tre­nings­rom, dusj og bad­stue. Det­te er til benyt­tel­se for alle leie­ta­ker­ne mot et årlig leiebeløp.

Eien­dom­men har en flott hage som kan dis­po­ne­res av leietakerne.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av NTNU. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avta­le. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkeltvisninger.