Lei­lig­het nær NTNU. UTLEID!

Leilighet nær NTNU.
Hammerstadsgate 19

Pris: 4200.- kr. pr. måned.
Ca. 25 kvm
Ledig fra 1. august 2020

Kr. 4200,- per måned.

Ham­mer­stads­gate 19, 3. eta­sje, 2815 Gjøvik

Ledig fra 1. august 2020

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 25 m2 Antall rom 1
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. etg i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av et tekjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Roms­lig bad med lyse fli­ser på veg­ge­ne og varme­ka­bel på gulv.

I under­eta­sjen er det et fel­les vaske­rom med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leietakerne.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for bygget.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smittevern.

Ta kon­takt om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.