Moder­ne lei­lig­het med et sove­rom midt i sen­trum. UTLEID! Skole­gata 8

Moderne leilighet med et soverom midt i sentrum
Skolegata 8 - 3. etasje

Pris: 8.200.- kr. per. måned
Ca. 35 kvm.
Ledig fra 1. april 2023.

8.200,- per måned.

Skole­gata 8, 3. etasje

2821 Gjø­vik

Ledig fra 1. april 2023 

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 35 m2 Antall sove­rom  1
Eta­sje 3 / H0305 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk + vann­bå­ren varme Depo­si­tum 3 mnd.

 

Vel­kom­men til Skole­gata 8

 

Nytt og moder­ne bygg med heis midt i sentrum!

Lei­lig­he­ten lig­ger i et nytt bygg midt i sen­trum, moder­ne og inn­by­den­de lei­lig­het med et sove­rom — lei­lig­he­ten har en høy standard. 

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. eta­sje og består av entre, et sove­rom, kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue og flis­lagt toalett/bad. Den­ne leilig­he­ten lig­ger i 3. eta­sje med utsikt ut mot Skole­gata 8.

Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en fan­tas­tisk tak­ter­as­se med utsikt over hele byen. 

 

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

 

Inven­tar

Kjøl/frys, kom­fyr og opp­vask­ma­skin er inklu­dert i hus­leie. Boli­gen leies ellers ut umøblert.

 

Par­ke­ring

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i fel­les gara­sje­an­legg i under­eta­sjen. Til­gang til el-bil lader på alle par­ke­rings­plas­se­ne som er til utleie.

 

Opp­var­ming

Boli­gen var­mes opp med elek­tri­si­tet og med vann­bå­ren varme.

 

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.