Moder­ne lei­lig­het midt i sen­trum med et sove­rom. UTLEID! Skole­gata 8 1. etasje

Moderne leilighet midt i sentrum med et soverom
Skolegata 8 - 1. etasje

Pris: 8.100.- kr. per. måned
Ca. 35 kvm.
Ledig fra 1. juli / 1. august

8.100,- per måned.

Skole­gata 8, 1. etasje

2821 Gjø­vik

Ledig fra 1. juli / 1. august 2023

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 35 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk + vann­bå­ren varme Depo­si­tum 3 mnd.
 

Vel­kom­men til Skole­gata 8

Nytt og moder­ne bygg med heis midt i sen­trum! Lei­lig­he­ten lig­ger i et nytt bygg midt i sen­trum, moder­ne og inn­by­den­de lei­lig­het med et sove­rom — lei­lig­he­ten har en høy stan­dard. Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. eta­sje og består av entre,  kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue, 1 sove­rom og flis­lagt toalett/bad med mulig­het for vaske­ma­skin og tørke­trom­mel.  Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en tak­ter­as­se med fan­tas­tisk utsikt over hele byen. Bil­de­ne er fra en annen lei­lig­het i byg­get, men med lik rom­løs­ning og farger.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn,

Inven­tar

Kjøl/frys, kom­fyr og opp­vask­ma­skin er inklu­dert i hus­leie. Boli­gen leies ellers ut umøblert.

Par­ke­ring

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i fel­les gara­sje­an­legg i under­eta­sjen. Til­gang til el-bil lader på alle par­ke­rings­plas­se­ne som er til utleie.

Opp­var­ming

Boli­gen var­mes opp med elek­tri­si­tet og med vann­bå­ren varme.

Vis­ning

Inter­es­ser­te må ta kon­takt via epost­len­ken i annon­sen, og skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til  bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.