Moder­ne lei­lig­het midt i sen­trum med to sove­rom og bal­kong. UTLEID!

Moderne leilighet med to soverom i sentrum
Trondhjemsvegen 11D, 3. etasje

Pris: kr. 11.900.- per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. august.

11.900,- per måned.

Trond­hjems­ve­gen 11, 3. eta­sje, Gjøvik

Ledig fra 1. august

Vis­ning etter avtale.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al 61 kvm Antall rom 2
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Nytt, moder­ne og inn­by­den­de lei­lig­het med to sove­rom — midt i sen­trum med balkong!

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. etg i et nytt bygg fra 2018. Boli­gen består av entre, bod, toalett/bad, kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue og to soverom. 

Bad med grå stil­re­ne fli­ser på veg­ger og tak, egen plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Dusj­veg­ger i glass, inn­fell­ba­re. Bade­roms-inn­red­nin­gen har skap med ned­felt ser­vant og til­hø­ren­de over­skap. Ser­vant i far­gen hvit er inn­bygd i skap og av porselen.

Kjøk­ken med åpen løs­ning mot en roms­lig stue. Sig­dal­inn­red­ning med mye skap­plass. Opp­vask­ma­skin inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Sove­rom­me­ne er lyse og tri­ve­lig med garderobeskap.

Trond­hjems­vei­en 11D lig­ger svært sen­tralt plas­sert i mjøs­byen. Umid­del­bar nær­het til Inn­lan­dets størs­te kjøpe­sen­ter CC Mar­ten. Gjø­vik har også små handle­ga­ter i sen­trum, sko­ler og ikke minst NTNU. Gang­av­stand til Gjø­vik­ba­nen som tar deg til Oslo på 2 timer. Avstand til Gar­der­moen er ca. 1.5 time. I til­legg er byen et kul­tu­relt sen­trum med sta­dig nye events i alle års­ti­der. Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en gigan­tisk tak­ter­as­se med bort­imot 360 gra­ders utsikt mot omgi­vel­se­ne, mot byen og Mjøsa.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elek­tri­si­tet. Lei­lig­he­ten har varme­kab­ler i bade­rom og WC, ellers bru­kes fjernvarme.

Inven­tar

Inklu­dert i hus­leie er kom­fyr, kjøl/frys og opp­vask­ma­skin. Boli­gen leies ellers ut umøblert.

Bod­plass

En roms­lig bod i kjel­ler hører med til leiligheten.

Garasje/Parkering

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i fel­les gara­sje­an­legg i under­eta­sjen. Ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avta­le. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkeltvisninger.