Nærings­lo­ka­le midt i sen­trum! Utleid!

Trond­hjems­vei­en 11D, 2821 Gjøvik

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 100 m2 Antall rom  -
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum Etter avta­le

Beskri­vel­se

Nærings­lo­ka­le til leie midt i sen­trum av Gjø­vik. Utmer­ket belig­gen­het og gode utvik­lings­mu­lig­he­ter. Ta kon­takt med oss og få et ufor­plik­ten­de til­bud av oss.

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Mulig­het for leie av par­ke­ring i par­ke­rings­an­legg i sam­me bygg. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål. Ta kon­takt i dag!